Vorming en toerusting, algemeen

Naast de erediensten zijn er in de gemeente bijeenkomsten en activiteiten, met als doel de gemeenteleden te ondersteunen in hun geloof en vertrouwen op God, en om hen te betrekken bij de gemeente. De erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en het zendings- en evangelisatiewerk zijn hiervoor reeds besproken. De overige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting komen in dit hoofdstuk aan de orde. Vorming en toerusting is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn, zowel ’s zondags in de prediking, maar ook doordeweeks om de gemeente toe te rusten, met dit motief: ‘Om de Heere te bereiden een toegerust volk’ (Lukas 1:17).

Catechese

In de gemeente wordt regelmatig catechetisch onderwijs gegeven aan jongeren en aan degenen die belijdenis willen doen. De catechisatie voor jongeren wordt verzorgd door de predikant of een catecheet. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant of een vervanger.

Het bijbels onderwijs aan jongeren is niet alleen een taak van de kerk. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid bij het onderwijs aan hun kinderen. De ouderlingen zullen dit ook uitdragen op de huisbezoeken en de ouders waar mogelijk met raad en daad bijstaan.

Kringwerk

Niet alleen de zondagse eredienst, maar ook de doordeweekse bijeenkomsten van de gemeente zijn belangrijk voor de geloofsopbouw van de gemeente. Christenen zijn geróepen tot samenkomen. Hun samenkomsten krijgen in de eerste plaats inhoud door Woord en Geest en niet door meningen van mensen. Naast bestaande vormen van samenkomen (verenigingen) is de behoefte gegroeid om ook in de vorm van (bijbel)kringen elkaar te ontmoeten. Daarom wordt er gewerkt aan het opzetten van deze bijbelkringen. In het verleden is er een ‘ontmoetingskring’ opgestart voor de toerusting van belangstellenden voor het christelijk geloof. Omdat deze kring vooral eigen gemeenteleden trok is er voor deze doelgroep twee jaar een bijbelstudieserie gegeven (over Markus en Filippenzen, de cursus ‘Ontdek’). Ook zijn er (op onregelmatige basis) gemeentebrede gebedskringen. Het is de bedoeling dat vanaf najaar 2014 er twee of meer bijbelkringen voor gemeenteleden worden opgezet en dat er een kring zal komen voor randkerkelijke dorpsgenoten.

Enkele belangrijke voorwaarden voor dit kringwerk zijn: 

  • Er moet voldoende overleg zijn tussen de kringen en de kerkenraad, minimaal 1 keer per jaar. Het kringwerk is een agendapunt op elke kerkenraadsvergadering. De predikant moet zeker niet alleen de kar trekken, want als hij weg zou gaan, moet dit werk doorgang vinden. Ook van de kringen wordt in dit opzicht een zekere zelfstandigheid verwacht.
  • Kringen moeten voorzien worden van bijbels materiaal dat aansluit bij de behoeften van de gemeente. Kerkenraad en predikant nemen hierin de uiteindelijke beslissing. Het bijbelkringwerk kan beginnen (en eventueel eindigen) met een gezamenlijke avond die ook voor de hele gemeente toegankelijk is.

Om te voorkomen dat kringen in een ‘kliek’ veranderen die niet meer openstaat voor nieuwe leden, willen we steeds na 2 of 3 jaar kijken hoe de kringen opnieuw ingedeeld (of gesplitst) kunnen worden.