Sacramenten

We kennen 2 sacramenten: De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Heilige Doop
De Heilige Doop wordt als teken en zegel van Gods genadeverbond bediend aan de kleine kinderen van de
gemeente. Aan ouders die hun kind willen laten dopen wordt een doopbezoek gebracht door de predikant
en de wijkouderling. Daarbij is er ruimte voor dooponderwijs vanuit het doopformulier. Op deze wijze
bereiden wij ons voor op de bediening van de Heilige Doop. Voor Gods aangezicht wordt op de gestelde
vragen bevestigend geantwoord en daarom verwacht de kerkenraad ook een trouw kerkelijk meeleven
van beide ouders en een leven in de vreze des Heeren.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend. Een week van tevoren staat de morgendienst in
het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Er volgt ook een kerkdienst na de
viering van het Heilig Avondmaal, die we dankzeggingsdienst noemen. Voor elke bediening van het Heilig
Avondmaal maakt de kerkenraad bekend, dat er gelegenheid wordt gegeven bezwaren in te dienen over
belijdenis en wandel van lidmaten, nadat voldaan is aan wat we kunnen lezen in MattheĆ¼s 18:15-17. We
noemen dit Censura Morum.
In de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsuur gehouden
met betrekking tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. Het bezinningsuur is bedoeld voor alle
gemeenteleden.

Kledingstijl in erediensten
Het bijzondere karakter van de eredienst, waarin de ontmoeting met de Koning der Koningen centraal
staat, komt ook tot uitdrukking in gepaste, stijlvolle, kleding en een verzorgd uiterlijk. Getracht moet
worden om aan de naaste geen aanstoot te geven, noch te nemen. Van gemeenteleden wordt verwacht
hierover vooraf na te denken in het licht van Gods Woord. Daartoe behoren ook de Bijbelse gegevens
zoals de hoofdbedekking van de vrouw.