Sacramenten

We kennen 2 sacramenten: De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Heilige Doop

De Heilige Doop wordt als teken en zegel van Gods genadeverbond bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verwacht op de doopzitting. Hierbij dienen zij hun trouwboekje mee te nemen. Ook wordt er met de ouders een afspraak gemaakt voor doopbezoek. Daarnaast is er ruimte voor dooponderwijs vanuit het doopformulier. Op deze wijze bereiden wij ons voor op de bediening van de Doop. Voor Gods aangezicht wordt op de gestelde vragen bevestigend geantwoord en daarom verwacht de kerkenraad ook een trouw kerkelijk meeleven van beide ouders en een leven in de vreze des Heeren. Voor meer uitleg bij het gebruik van de kinderdoop en hoe wij omgaan met overdopen, zie de bijlage achterin deze gemeentegids.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend. Een week van tevoren staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Er volgt ook een kerkdienst na de viering van het Heilig Avondmaal, die we dankzeggingsdienst noemen. Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de kerkenraad bekend, dat er gelegenheid wordt gegeven bezwaren in te dienen over belijdenis en wandel van lidmaten, nadat voldaan is aan wat we kunnen lezen in Mattheüs 18:15-17. We noemen dit Censura Morum.

In de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsuur (ongeveer 45 tot 60 minuten) gehouden met betrekking tot het sacrament van het Avondmaal. De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden en wordt in De Poort gehouden.

Kledingstijl in erediensten

Gelet op aanwijzingen uit de Schrift (1 Korinthe 11:10) vraagt de kerkenraad vrouwen een hoed te dragen in de erediensten. Dit geldt in het bijzonder als zij zelf een kind laten dopen, aan het Heilig Avondmaal gaan of geloofsbelijdenis doen. Het dragen van een rok in kerkdiensten wordt gezien onze traditie op prijs  gesteld.