Wat is pastoraat

Pastoraat betekent: Omzien naar elkaar, elkaar helpen, elkaar de weg wijzen naar Jezus Christus. Pastoraat is ten diepste de vervulling van het tweede grote gebod: de naaste liefhebben als onszelf. Pastoraat is dus niet alleen een opdracht voor predikant en kerkenraad.

Het gebod om elkaar lief te hebben geldt voor ieder mens, voor ieder gemeentelid. Ja, zelfs is het zo, dat het eerste grote gebod – God liefhebben boven alles – alleen vervuld kan worden als we ook elkaar liefhebben. Johannes zegt daarover in zijn 2e brief, hoofdstuk 4:20: ‘want die zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, die hij niet gezien heeft?’ Laten we elkaar daarom liefhebben, wie we ook zijn, daarom dat God ons eerst heeft liefgehad.

Middelen voor het pastoraat

Hiervoor is gesproken over het pastoraat als opdracht voor elk gemeentelid. Niettemin hebben predikant / pastoraal medewerker en ouderlingen hierin een bijzondere opdracht.

Het belangrijkste middel dat voor het pastoraat ter beschikking staat, is het persoonlijke gesprek. Predikant / pastoraal medewerker en ouderlingen bezoeken daarom de gemeenteleden volgens een vast patroon.

Dit vaste patroon van pastoraal bezoek is:

  • Ziekenbezoek door predikant / pastoraal medewerker bij ziekenhuis-opname.
  • Bezoek bij langdurige ziekte of na overlijden van een gezinslid, door predikant / pastoraal medewerker en/of ouderling.
  • Huisbezoek door ouderling en diaken, streven één keer per 2 à 2,5 jaar.
  • Bezoek door predikant, na de geboorte van een kind.
  • Bezoek door predikant, kort voordat iemand geloofsbelijdenis doet.
  • Regelmatig ouderenbezoek voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder na hun verjaardag door predikant / pastoraal medewerker.
  • Een kerstattentie voor alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder, voor langdurig zieken thuis, voor gehandicapten en voor (oud-)gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Deze kerstattentie wordt aangeboden en bezorgd door de diaconie.
  • Crisispastoraat: Regelmatig contact tussen predikant / pastoraal medewerker en een gemeentelid of gezin dat zwaar getroffen is door een ernstige ziekte, plotseling overlijden van een gezinslid of psychische of maatschappelijke problemen.
  • Niet te vergeten: Gesprek tussen gemeentelid en predikant / pastoraal medewerker of ouderling op verzoek van het gemeentelid zelf.

Wanneer de ouderling een bezoek aflegt, zal deze zich veelal laten vergezellen door een kerkenraadslid. Het persoonlijke gesprek is de meest intensieve vorm van pastoraat. Daarnaast zitten er aan vele gemeentelijke activiteiten ook pastorale aspecten. Denk aan de mannen- en vrouwenverenigingen en de diverse vormen van catechese, die gelegenheid bieden voor gesprekken en persoonlijke kontakten.