Pastorale zorg

Samen met de kerkenraad is de predikant geroepen om leiding te geven aan het omzien naar elkaar. De basis daarvan ligt in het omzien van God naar ons mensen in Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde in Jezus Christus. Zijn bewogenheid dient vertaald te worden in herderlijke zorg onderling. Dit geldt niet alleen de gemeenteleden die actief meeleven (ongeveer 150), maar ook de ‘randleden’ (ongeveer 475).

In het Nieuwe Testament krijgt de gemeente van Christus telkens de blijvende opdracht om om te zien naar elkaar (o.a. 1 Thessalonicensen 5:11 en 13). Elk gemeentelid heeft dus een pastorale taak ten opzichte van de andere gemeenteleden. Denk maar aan een bezoekje, een telefoongesprek of een kaartje. Dat kan al veel betekenen – zeker als u daarbij iets uit het Woord doorgeeft. Het is de taak van de predikant als herder en leraar om aan de pastorale zorg leiding en mede uitvoering te geven.

Concreet betekent dit dat een predikant en de kerkenraad pastoraal verantwoordelijk zijn voor de kerkelijke gemeente. De predikant bezoekt de gemeenteleden van 80 jaar en ouder rondom de verjaardag. U mag het ook altijd laten weten, als u om de één of andere reden bezoek wenst. Daarnaast worden de zieken in het ziekenhuis of thuis opgezocht. Belangrijk is wel om tijdig melding daarvan te doen via de predikant of via één van de kerkenraadsleden zodat op tijd meegeleefd kan worden.

Wat de voorbeden en vermelding in de kerkbode betreft het volgende. Als u hier prijs op stelt, wordt van u verwacht dat u dit zelf laat weten aan uw predikant (of de scriba als de predikant afwezig is of zelf niet voorgaat op de zondag dat u voorbede wenst). Wordt uw naam na enige tijd niet meer genoemd en u zou dat wel graag willen, laat ook dat gerust even weten.

Verder zijn er de kennismakingsbezoeken, de bezoeken rond jubilea, gesprekken samen met aanstaande bruidsparen, maar ook rond de geboorte van kinderen.

De ouderlingen gaan samen met een ambtsbroeder in het winterseizoen op pad om bij u thuis te spreken over het Koninkrijk van God en welke plaats dat in uw leven inneemt. Wenst u een bezoek te hebben door wat voor reden dan ook, aarzel niet contact op te nemen met uw predikant of met uw wijkouderling.

Huisbezoek door uw kerkenraad vindt in de regel één keer per 2,5 a 3 jaar bij u plaats. Dit huisbezoek heeft tot doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst van de Heere. Vooraf wordt met u contact opgenomen wanneer het bezoek uitkomt.

Het is wenselijk dat alle gezinsleden, zoveel als dat mogelijk is, bij het huisbezoek aanwezig zijn. Wenst u tussentijds bezoek, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of scriba.

 

Bijzondere pastorale zorg:

Het gebed met zieken en de ziekenzalving is een vorm van pastorale hulp en begeleiding in het geloof. Dit werd ook al gedaan door Christus en Zijn discipelen: ‘En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.’ (Markus 6: 12 – 13). De bijbelse opdracht om dit ook in de christelijke gemeente te doen vinden we in Jakobus 5: 14 – 16. We citeren de verzen 14 – 15: ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden’. Net als in Jakobus gaat ook nu nog de zorg voor het lichaam en zorg voor de ziel samen. Wat zouden we uiteindelijk hebben aan een gezond lichaam als onze ziel schade lijdt en ons geloof niet functioneert? Na meerdere samenkomsten van bezinning, overleg en gebed is de kerkenraad tot het volgende unanieme standpunt gekomen:

De kerkenraad is van mening dat ziekenzalving en gebed met zieken thuishoort binnen de gemeente en deel kan uitmaken van de pastorale begeleiding van gemeenteleden. We denken dan allereerst aan de context van huis of ziekenhuis.

De begeleiding van zieke gemeenteleden kan geweldig gesterkt worden door een biddende gemeente, maar ook verzwakt worden door een kritische of een ongelovige gemeente.

Het is onze opdracht te zoeken naar mogelijke oorzaken van onze ziekte, God in gebed om vergeving te vragen van al onze zonden en aansluitend te bidden om een uitweg voor ons lijden (zowel geestelijk als lichamelijk) en tevens om God te vragen of Hij alle medische handelingen wil zegenen en de zieke wil oprichten.

De kerkenraad is bereid in te gaan op aanvragen voor ziekenzalving en is ervan overtuigd dat we in de weg van gehoorzaamheid en overgave aan Hem Zijn zegen mogen verwachten. De HEERE is vrij om te bepalen wat dat inhoudt. De bedoeling van het gebed met zieken is dat het geloof wordt versterkt en God wordt verheerlijkt.

De term gebedsgenezing werkt verwarrend, tenslotte geneest niet ons gebed, maar God als Hij dat wil. We spreken daarom liever over gebed met zieken of ziekenzalving.

Voor wie is het?

Het gebed met de zieke is bedoeld voor gemeenteleden die Gods hulp zoeken en Hem willen gehoorzamen. Het gaat om een zieke die vraagt om de komst van de ambtsdragers. Het kan zowel om een lichamelijke als psychische ziekte en zwakte gaan. Het verzoek is dus het initiatief van de zieke. De zieke heeft zelf het begrip en bewustzijn om de ziekenzalving aan te vragen en begrijpt wat deze wel en niet inhoudt. Het gebed met de zieke is een daad van gehoorzaamheid en Godsvertrouwen, maar mag nooit een middel zijn om genezing af te dwingen.
De olie en de zalving is NIET het belangrijkste. Niet in iedere situatie is het wenselijk om ook daadwerkelijk met olie te zalven. Jakobus geeft de voornaamste plaats aan het gebed. Op het gebed ligt de nadruk en dit kan worden begeleid en versterkt met handoplegging en zalving. Veel belangrijker dan de olie is het gelovig gebed. Daarmee begint en eindigt de brief van Jakobus (1:5 – 6 en 5:13 – 16). Voor zalfolie wordt olijfolie zonder toevoeging van geurstoffen gebruikt. Aan de olie zelf wordt geen genezende kracht toegekend. Olie is het symbool van (de helende werking van) de Heilige Geest, Die krachtig is om te genezen. Het blijft Gods vrijmacht om al dan niet lichamelijke / psychische genezing te schenken.

Hoe wordt er gebeden met de zieke?

Als de zieke de kerkenraad het verzoek heeft gedaan tot ziekenzalving, volgt er eerst een pastoraal bezoek van de predikant en een ouderling aan de aanvrager. In dit gesprek wordt o.a. de betekenis van de ziekenzalving besproken en is er ruimte om over mogelijke zonden te spreken en die te belijden. Deze schuldbelijdenis kan dan tijdens de liturgie (zie onder) heel kort genoemd worden omdat deze dus in het voorafgaande vertrouwelijke pastorale gesprek is gedaan. Daarna wordt een vervolgafspraak gemaakt.
Het bidden met de zieke is geen privé aangelegenheid. De gemeente moet er van op de hoogte zijn en gelijktijdig met de uitvoering van onderstaande liturgie zal er een gezamenlijk gebedsmoment gehouden worden door de gemeente.