Pastorale zorg

Samen met de kerkenraad is de predikant geroepen om leiding te geven aan het omzien naar elkaar. De basis daarvan ligt in het omzien van God naar ons mensen in Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde in Jezus Christus. Zijn bewogenheid dient vertaald te worden in herderlijke zorg onderling. Dit geldt niet alleen de gemeenteleden die actief meeleven (ongeveer 150), maar ook de ‘randleden’ (ongeveer 475).

In het Nieuwe Testament krijgt de gemeente van Christus telkens de blijvende opdracht om om te zien naar elkaar (o.a. 1 Thessalonicensen 5:11 en 13). Elk gemeentelid heeft dus een pastorale taak ten opzichte van de andere gemeenteleden. Denk maar aan een bezoekje, een telefoongesprek of een kaartje. Dat kan al veel betekenen – zeker als u daarbij iets uit het Woord doorgeeft. Het is de taak van de predikant als herder en leraar om aan de pastorale zorg leiding en mede uitvoering te geven.

Concreet betekent dit dat ds. Van Werven en de kerkenraad pastoraal verantwoordelijk zijn voor de kerkelijke gemeente. De predikant bezoekt de gemeenteleden van 80 jaar en ouder rondom de verjaardag. U mag het ook altijd laten weten, als u om de één of andere reden bezoek wenst. Daarnaast worden de zieken in het ziekenhuis of thuis opgezocht. Belangrijk is wel om tijdig melding daarvan te doen via ds. Van Werven of via één van de kerkenraadsleden zodat op tijd meegeleefd kan worden.

Wat de voorbeden en vermelding in de kerkbode betreft het volgende. Als u hier prijs op stelt, wordt van u verwacht dat u dit zelf laat weten aan uw predikant (of de scriba als de predikant afwezig is of zelf niet voorgaat op de zondag dat u voorbede wenst). Wordt uw naam na enige tijd niet meer genoemd en u zou dat wel graag willen, laat ook dat gerust even weten.

Verder zijn er de kennismakingsbezoeken, de bezoeken rond jubilea, gesprekken samen met aanstaande bruidsparen, maar ook rond de geboorte van kinderen.

De ouderlingen gaan samen met een ambtsbroeder in het winterseizoen op pad om bij u thuis te spreken over het Koninkrijk van God en welke plaats dat in uw leven inneemt. Wenst u een bezoek te hebben door wat voor reden dan ook, aarzel niet contact op te nemen met uw predikant of met uw wijkouderling.

Huisbezoek door uw kerkenraad vindt in de regel één keer per 2,5 a 3 jaar bij u plaats. Dit huisbezoek heeft tot doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst van de Heere. Vooraf wordt met u contact opgenomen wanneer het bezoek uitkomt.

Het is wenselijk dat alle gezinsleden, zoveel als dat mogelijk is, bij het huisbezoek aanwezig zijn. Wenst u tussentijds bezoek, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of scriba.