Pastorale zorg

Samen met de kerkenraad is de predikant geroepen om leiding te geven aan het omzien naar elkaar. De
basis daarvan ligt in het omzien van God naar ons mensen in Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde in Jezus
Christus. Zijn bewogenheid dient vertaald te worden in herderlijke zorg onderling. Dit geldt niet alleen de
gemeenteleden die actief meeleven (circa 80), maar ook de niet meelevende gemeenteleden (circa 400).

In het Nieuwe Testament krijgt de gemeente van Christus telkens de blijvende opdracht om om te zien
naar elkaar (o.a. 1 Thessalonicensen 5:11 en 13). Elk gemeentelid heeft dus een pastorale taak ten
opzichte van de andere gemeenteleden.

Denk maar aan een bezoekje, een telefoongesprek of een kaartje. Dat kan al veel betekenen, zeker als u
daarbij iets uit het Woord doorgeeft. Het is de taak van de predikant en de kerkenraad om aan de
pastorale zorg leiding en mede uitvoering te geven.

Concreet betekent dit dat de predikant samen met de kerkenraad pastoraal verantwoordelijk is voor de
kerkelijke gemeente. De predikant bezoekt de gemeenteleden van 75 jaar en ouder rondom de
verjaardag. U mag het ook altijd laten weten, als u om de een of andere reden bezoek wenst.

Daarnaast worden de zieken in het ziekenhuis of thuis opgezocht. Belangrijk is wel om tijdig melding
daarvan te doen via de predikant, scriba of via één van de kerkenraadsleden zodat op tijd meegeleefd kan
worden.

Wat de voorbeden en vermelding in de kerkbode betreft het volgende. Als u hier prijs op stelt, wordt van
u verwacht dat u dit zelf laat weten aan uw predikant (of aan de scriba als de predikant afwezig is of zelf
niet voorgaat op de zondag dat u voorbede wenst). Wordt uw naam na enige tijd niet meer genoemd en u
zou dat wel graag willen, laat ook dat gerust even weten.

Verder zijn er de kennismakingsbezoeken, de bezoeken rond jubilea, gesprekken samen met aanstaande
bruidsparen, maar ook rond de geboorte van kinderen.

De ouderlingen gaan samen met een ambtsbroeder in het winterseizoen op pad om bij u thuis te spreken
over het Koninkrijk van God en welke plaats dat in uw leven inneemt. Wenst u een bezoek te hebben door
wat voor reden dan ook, aarzel niet contact op te nemen met uw predikant of met uw wijkouderling.

Huisbezoek door uw kerkenraad vindt in de regel één keer per 2,5 a 3 jaar bij u plaats. Dit huisbezoek
heeft tot doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst van de Heere. Vooraf wordt met u
contact opgenomen wanneer het bezoek uitkomt.
Het is wenselijk dat alle gezinsleden, zoveel als dat mogelijk is, bij het huisbezoek aanwezig zijn. Wenst u
tussentijds bezoek, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of scriba.