Het werkgebied van de kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters in de gemeente draagt zorg voor het rentmeesterschap over de financiële zaken. Het doel van de kerkrentmeesters is de mogelijkheden te bieden voor de voortgang en uitbouw van de verkondiging van het evangelie. In een tijd, waarin de kerk naar de rand van de samenleving is verdrongen, is het de opdracht van de kerkrentmeesters om mogelijkheden te scheppen om in deze tijd een levende gemeente te zijn.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor:

  • De instandhouding van de eredienst
  • Faciliteiten verlenen voor kerkelijke activiteiten die in de week plaats vinden, in de gebouwen die daarvoor bestemd zijn
  • Het beheer van het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw De Poort
  • Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en bijbehorende terreinen
  • De salariëring van de predikant, pastoraal medewerker en andere betaalde medewerkers
  • Leermiddelen beschikbaar stellen voor de catechese

Voor een volledig overzicht van kerkrentmeesterlijke activiteiten, zie de plaatselijke regeling voor de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit reguliere collecten, de bid- en dankdagcollecten, giften, pachtgelden en interest. Het ambt van ouderling-kerkrentmeester en de functie van kerkrentmeester is een roeping in het geestelijk licht, als dienst aan de gemeente, welke is ‘het lichaam van Christus’.

Verwachte ontwikkelingen

We zien in het algemeen in de kerken een teruglopend ledenaantal. Ook aan de Hervormde Gemeente van Zuilichem gaat deze ontwikkeling niet voorbij. Het kerkbezoek, met name in de avonddiensten, loopt terug. Vandaar ook het thema van dit beleidsplan ‘samenkomen’. Het belangrijkste als de  gemeente samenkomt is de geloofsopbouw door de verkondiging van Gods Woord en de werking van de Heilige Geest. Daaropvolgend belangrijk is de voorziening van de middelen opdat de Heilige Geest een plaats kan hebben in onze gemeente.

Plannen voor de komende jaren

  • Met het oog op evangelisatie, gemeenteopbouw en pastorale zorg is de instandhouding van de  predikantsplaats hoofdlijn van het beleid van de kerkrentmeesters.
  • Daarnaast blijft er veel aandacht nodig voor het reguliere onderhoud aan het kerkgebouw met inventaris en aan het onderhoud van de pastorie en verenigingsgebouw De Poort.
  • Verder is een punt van aandacht en zorg de jaarlijkse stijging van de personele kosten. Ook in deze is het nodig dat de gemeente haar verantwoordelijkheid beseft en haar giften mee laat groeien met de kostenstijgingen.

Financiering

De kostenstijgingen noodzaken de kerkrentmeesters om veel aandacht te geven aan de geldwerving. Geldwerving vereist een goede communicatie met de gemeente, opdat men gemotiveerd is om voldoende bij te dragen in de kosten van het gemeente zijn. In het geloof en in het vertrouwen dat God zelf Zijn Kerk bouwt, blijven wij erop vertrouwen dat de benodigde middelen ter beschikking zullen komen. We zullen dan ook veel aandacht moeten blijven besteden aan inwendige zending (dat is evangelisatie in Zuilichem zelf). In dit alles weten wij ons diep afhankelijk van de Heere.

Mocht u een bijdrage willen geven aan de Hervormde Gemeente te Zuilichem, kunt u dat doen op banknummer:
NL70 RABO 0310 3026 68