Jeugdwerk info: Doel, taken en werkwijze

Het doel van het jeugdwerk is de jeugd te laten weten wie Jezus Christus is en hen te laten verwoorden wat het geloof voor hen persoonlijk betekent. Het jeugdwerk wil niet alleen de kinderen en jongeren uit de gemeente zoveel als mogelijk bij de gemeente betrekken, maar heeft ook een evangeliserende taak naar de jeugd buiten de gemeente. Tevens is het de bedoeling om de jongeren bewust te maken van de noodzaak van wereldwijde zending door dit via diverse acties te ondersteunen. Bij dit alles dient er gewerkt te worden in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus die Zijn discipelen al leerde: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods’.

De zorg voor de jeugd dient te worden gedragen door de gehele gemeente. Het jeugdwerk is dan ook onderdeel van de totale zorg voor de jeugd. Opvoeding, persoonlijk pastoraat, catechese, doop en huwelijk worden door predikant, pastoraal medewerker en de voltallige kerkenraad (inclusief jeugdouderling) verzorgd en begeleid. Onder het jeugdwerk vallen de volgende verenigingen of activiteiten:

  • Zondagsschool Abia
  • Jeugdclub Volg Mij
  • Open Jeugdwerk 14+ (in combinatie met de Hervormde Gemeente te Gameren)

Per vereniging is middels een reglement op eenvoudige wijze vastgelegd hoe zij is georganiseerd. Reglementen (of wijzigingen daarin) worden ter goedkeuring en vaststelling aan de kerkenraad voorgelegd.

Jeugdpastoraat

De betrokkenheid van de kerkenraad op de jeugd en het jeugdwerk wordt o.a. bevorderd door het uitnodigen van de predikant en de ambtsdragers om jeugdwerkactiviteiten te bezoeken. De jeugdouderling en de predikant houden met regelmaat contact met de leidinggevenden van het jeugdwerk en organiseren minimaal één keer per winterseizoen voor hen een toerustingsbijeenkomst. Indien gewenst worden jongeren vanaf 18 jaar apart door de jeugdouderling pastoraal bezocht.