Profielschets predikant

Prediking

Omdat wij de Woordverkondiging zien als het hart van het gemeenteleven en alleen daardoor de gemeente wordt gebouwd, zien wij uit naar een Dienaar van het Woord met een voorliefde voor de prediking waarbij vooral de Persoon en het werk van Jezus Christus centraal staat. Geen opgeheven vinger maar een uitgestoken hand. Van de predikant verwachten wij dat hij staat voor een schriftuurlijk-ondervindelijke prediking. Onder ‘schriftuurlijk’ verstaan wij dat de predikant zich onderwerpt aan het gezag van de Bijbel als het Woord van God. Met ‘ondervindelijk’ bedoelen wij de bevinding die opkomt en voortvloeit vanuit de Schrift. Van daaruit worden er lijnen getrokken naar het hart en de praktijk van elke dag. In dat kader zien we uit naar een predikant die de Schrift grondig bestudeerd, breed is in de tekstkeuze, eigentijds taalgebruik hanteert en bewogen is met het zieleheil van de gemeente, zowel met de trouw meelevende kern als met nieuwkomers en herintreders. Geloofsvragen die hem door gemeenteleden worden voorgelegd beantwoordt hij persoonlijk maar verwerkt hij ook in de prediking.

Pastoraat

Van een Herder en Leraar verwachten wij dat hij in navolging van de Grote Herder in het pastoraat open staat voor iedereen. Het maken van onderscheid tussen onkerkelijken, randkerkelijken en meelevenden vinden wij mede gezien in het kader van de opbouw van de gemeente onwenselijk. Dat vraagt van de pastor een brede, open visie op mensen en hun leven. Hij staat open voor andere meningen en weet daarmee door zorgvuldige communicatie goed om te gaan. Zuilichem heeft sterk behoefte aan een pastor die, gedreven door de liefde van Christus, naast de mensen staat, open oog en oor heeft voor de hele gemeente.

Jeugd

Omdat God met Zijn verbond doorgaat in de lijn van de geslachten en de gemeente, vinden wij het van groot belang dat de jeugd van de gemeente een grote plaats in het hart van de predikant heeft, wat zich uit in een goede persoonlijke relatie met jongeren en met gezinnen met jonge kinderen. Hij is bereid om het jeugdwerk te stimuleren en er actief bij betrokken te zijn door korte contactlijnen aan te houden, o.a. via sociale media. Hij verzorgd zelf de catechese, zowel de gewone als de belijdeniscatechese.

Daarnaast is hij bereid om samen te werken met andere kerken in Zuilichem zonder daarbij de hervormd-gereformeerde identiteit van de gemeente uit het oog te verliezen.

Kerkelijk werk

Van de predikant verwachten wij dat hij betrokkenheid heeft voor de breedte van het plaatselijke kerkenwerk en zich inzet voor de verdere geloofsopbouw van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat hij alles zelf moet doen. Veel werk wordt gedaan door capabele gemeenteleden. Wel is het nodig dat over het geheel door de predikant leiding wordt gegeven, instruerend en motiverend. Bekwaamheid in het leiden van kerkenraadsvergaderingen is daarbij onontbeerlijk.

In onze gemeente is het sinds 1 mei 2004 ingevoerd dat vrouwelijke belijdende gemeenteleden meestemmen bij verkiezingen van predikanten en kerkenraadsleden alsook bij overige zaken welke de gemeente aangaan. Van onze predikant verwachten wij dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.

Dienst aan de Kerk in haar geheel

Een predikant is boven alles predikant binnen de Protestantse Kerk. Wij geven hem dan ook ruimte om werkzaamheden uit te oefenen voor de Kerk in haar geheel, gefundeerd op Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia. Daarom zou hij, indien daartoe noodzaak is, beschikbaar kunnen zijn voor pastorale zorg binnen de werkgemeenschap Bommelerwaard-West. Tevens zou hij zich in kunnen zetten voor bovenplaatselijk werk, de classis Gelderland Zuid & Oost, Veluwe. Vanzelfsprekend beide in overleg met de kerkenraad.

Tenslotte

Wij geloven dat de Heere Zijn Kerk regeert en deze in stand houdt door alle zorgen en moeite heen. Daar vertrouwen wij ook op. Immers aan Wie kunnen we het beter overlaten dan alleen aan de Overste Leidsman en Voleinder van het Geloof. Hij laat Zijn Kerk niet in de steek, want Hij heeft belooft; Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Wij bidden dat de Heilige Geest op Zijn tijd weer een Dienaar van het Woord naar Zijn gemeente die te Zuilichem is stuurt.