Identiteit van de gemeente

Voor de Hervormde Gemeente van Zuilichem is Gods Heilig en onfeilbaar Woord bron en norm. Wij weten ons verbonden met de algemene oecumenische belijdenissen, te weten het Apostolicum, de belijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius, evenals met de drie Gereformeerde Belijdenisgeschriften zoals daar zijn: De Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Een gemeente die de boodschap van Gods liefde en genade wil uitdragen voor iedereen die het wil horen en geloven. De gemeente van Zuilichem telt, volgens de tellingen in september 2014, 119 belijdende leden en 376 doopleden. De gemeente behoort binnen de Protestantse Kerk in Nederland tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Op dit moment is er geen predikant aan de gemeente verbonden. De procedure met betrekking tot de samenvoeging van de Hervormde gemeente te Zuilichem met (het restant van) de Hervormde gemeente te Nieuwaal komt naar verwachting in 2014 tot een afronding.

Hartelijk verbonden met de kerk van alle eeuwen zijn we geplaatst binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben daarvoor niet gekozen, maar zijn daarin geplaatst. Wij geloven dat de HEERE machtig is om onze kerk die in verval is door middel van Zijn Woord en door Zijn Geest te genezen zodat overal in heel de kerk de Bijbel als Woord van de levende God wordt gepredikt en geloofd. Hoe wij die plaats willen innemen, blijkt uit onze ondertekening van de zogenaamde verklaring ‘Verbonden met het Gereformeerd Belijden’, opgesteld door de Hervormde Synode op 9 mei 2003, en van het Convenant van Alblasserdam. Ook het convenant maakt onderdeel uit van het beleidsplan en is in zijn geheel in deze paragraaf opgenomen.

De verklaring ‘Verbonden met het Gereformeerd Belijden’ en de bevestigingsbrief met betrekking tot onderschrijving van het Convenant van Alblasserdam zijn als bijlagen opgenomen achter het beleidsplan.

Preambule

“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om God te dienen, en door deze de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan, hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar het Woord Gods, met hetgeen daaraan hangt”. (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 32)

De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven. De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie Formulieren van Enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.

Convenant

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht.

Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.

  1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
    Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
  2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
  3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
  4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
  5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
  6. ls kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilge dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der Genade Gods.