Opdracht van Jezus Christus

De gemeente mag het Woord van God niet voor zichzelf houden. Jezus zelf heeft geboden om het evangelie in de gehele wereld te prediken, aan alle schepselen. Deze opdracht was in directe zin gericht tot Jezus’ discipelen, maar door de eeuwen heen hebben de christenen dit ook verstaan als geldend voor hun zelf. Ook als gemeente van Jezus Christus in Zuilichem willen we aan die opdracht gehoor geven. Wat al eerder bij het pastoraat opgemerkt is, geldt ook hier: Getuigen van de Heere Jezus is een taak van elke gelovige. Veel werk moet echter gezamenlijk gedaan worden; dit wordt of kan ingevuld worden door de gemeente.

Zendingscommissie – taak en plaats

De zendingsactiviteiten in de gemeente worden gecoördineerd door de Zendingscommissie. De Zendingscommissie is een commissie van bijstand voor de kerkenraad en bestaat uit één diaken en twee gemeenteleden.

De taak van de Zendingscommissie is:

  • Het informeren, stimuleren en betrekken van de gemeente betreffende het werk van de zending in het bijzonder het werk van ds. Schaafsma in Malawi, waarvoor wij sinds 2014 een zogenaamde ‘deelgenoten-gemeente’ zijn.
  • Het organiseren van avonden die betrekking hebben op het zendingswerk
  • Het in voorkomende gevallen adviseren van de kerkenraad
  • Het verspreiden van GZB kalenders, dagboekjes, enz.

Speciale aandacht voor de zending

De Regionale Zendingscommissie organiseert in de regio gemeenteavonden, die voor iedereen toegankelijk zijn. In de kerkbode worden gebedspunten uit de GZB-gebedskalender opgenomen en deze worden genoemd in de zondagse eredienst.

Wat er gebeurt en wat er nog zou kunnen gebeuren in de komende jaren

Alhoewel het werk van zending en evangelisatie veel raakvlakken heeft, wordt alleen het werk van de zending door de Zendingscommissie onder de aandacht van de gemeente gebracht. Komende tijd zal er gezocht worden hoe mensen aan de rand van de kerk en buiten de kerk bereikt kunnen worden. Een eerste stap is al gezet door het houden van de cursus ‘Ontdek’ waarbij op een laagdrempelige wijze de boodschap van de Bijbel wordt uitgelegd en gedeeld met elkaar. Deze cursus heeft een vervolg gekregen met bijbelavonden waarop ‘Jezus volgen, waar draait het om?’ centraal staat. Daarnaast ontvangen alle mensen in Zuilichem een uitnodiging rond kerst om de diensten bij te wonen.

Rond de middagdiensten van bid- en dankdag worden alle kinderen op de School met de Bijbel die niet kerkelijk zijn uitgenodigd voor deze diensten die op hen zijn afgestemd.

Er zal geen aparte evangelisatiecommissie worden opgericht, omdat het een opdracht van ieder gemeentelid is om overal te getuigen van het Evangelie. Dit kan niet worden uitbesteed aan een bepaalde groep in de gemeente. De Bijbel spoort iedere christen en ieder gemeentelid aan om te getuigen! Petrus 3:15 zegt: wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.’ Predikant en kerkenraad hebben als taak om hier voortdurend op te wijzen.