Doel en werkwijze van de diaconie

De diaconie is de dienst der barmhartigheid van de gemeente. De diaconie biedt daarom – waar mogelijk – hulp aan allen die dit nodig hebben.

Diaconale hulp betekent concreet:

  • Financiële hulp
  • Verzorgen (of laten verzorgen) van cd-opnames van de kerkdiensten t.b.v. ouderen en zieken, voor zover deze niet beschikken over kerkradio.
  • Beheer van de kerkradio-voorzieningen
  • Het organiseren van de diaconale hulpdienst
  • Aanbieden van kerstattenties, zoals vermeld onder het hoofdstuk ‘Pastoraat’.

De financiële hulp wordt gegeven aan personen en stichtingen of instellingen. De persoonlijke hulp is primair bestemd voor inwoners van Zuilichem en gemeenteleden die buiten Zuilichem wonen. Giften en participaties voor stichtingen en instellingen worden wereldwijd verstrekt.

De diaconie ontvangt haar middelen via reguliere en bijzondere collectes in de erediensten, giften, legaten en speciale acties. De diaconie stelt jaarlijks een begroting op voor het volgende jaar en legt door middel van een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de toevertrouwde middelen in het afgelopen jaar. Deze documenten zijn – na vaststelling door de kerkenraad – opvraagbaar bij de secretaris-diaken.

Ontwikkelingen in het diaconale werk

  • Door de ingezakte economie en de daaruit voortkomende wil van de regering voor een participatiemaatschappij, zullen in de komende tijd meer vragen van diaconale bijstand op de diaconie afkomen. De diaconie vraagt predikant (consulent), pastoraal medewerker, ouderlingen en individuele gemeenteleden om extra alert te zijn op moeilijke situaties in gezinnen en bij gemeenteleden, waar de diaconie mogelijk hulp kan bieden.
  • Vanwege de te verwachte taakverzwaring van de diaconie zal de diaconie de gemeenteleden vragen om d.m.v. collecten en giften voldoende middelen te verschaffen voor de uitvoering van haar taken.

Kerkradio

In de achterliggende jaren heeft de diaconie een nieuw kerkradio-systeem aan laten leggen. Dit systeem werkt via een zendinstallatie vanuit de toren en een ontvanger thuis bij de ontvanger.

Door het agentschap Telecom worden beperkingen opgelegd aangaande de sterkte van het uit te zenden signaal. Het systeem is echter geschikt voor afstanden tot ongeveer 15 kilometer hemelsbreed.

Door de aanleg van dit kerkradio-systeem kunnen de kosten voor de kerkradioluisteraars beperkt blijven. Voor degenen die toch zelf niet of niet geheel de kosten kunnen betalen, zal de diaconie de kosten helemaal of gedeeltelijk laten vervallen. Gemeenteleden die om wat voor reden zondags de erediensten niet (meer) bij kunnen wonen, kunnen direct aangesloten worden op het kerkradio-systeem. De kosten voor een kerkradio-aansluiting bedragen € 15 per twee maanden. Sinds maart 2015 zijn de kerkdiensten ook via internet te beluisteren.

Wij mogen weten dat de Heere, Die aan tijd noch plaats gebonden is, ook door deze technische middelen Zijn Koninkrijk wil uitbreiden.