Website laatste keer bijgewerkt op 15-03-2019

Overdenking maart/april: 2 Korinthe 5 : 11 t/m 21

Tekstgedeelte 2 Korinthe 5 : 19 en 20

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen

Wij smeken u namens Christus, wilt u behouden worden?

Het bijzondere van het Christendom is dat de weg van boven naar beneden loopt.
God komt in Christus Jezus naar ons toe. Hij wordt mens dat is de boodschap van het evangelie.
Paulus een gezand van Christus, hij komt om de mensen te bewegen tot Jezus Christus. God werkt de verlossing door Christus (artikel 10).
Vrede door God de Vader, God die Zijn eigen Zoon niet spaarde maar overgaf voor onze redding om vrede te verkrijgen.
Niet ik doe het, maar God doet het. God die in eeuwigheid Zijn plan al uitgedacht had, tot Zijn eeuwig welbehagen.
Jezus die de straf over onze zonde gedragen heeft, in opdracht van de Vader. Gods bewogenheid die eeuwig Hem bewoog! De engelen zongen vrede op aarde in Hem een welbehagen, nu de Zaligmaker geboren is kunnen de mensen weer gered worden.
God heeft Zijn Zoon niet zonder reden gezonden, het kon niet anders. God gaf geen andere weg dan door Zijn Zoon.
Het is de liefde Gods jegens de mens, Zijn schepping. Hij voor ons…..
De zonde wordt niet door de vingers gezien, maar door de Zoon van God is er een Redder, een Voorbidder in de hemel voor ons.
God zond Zijn Zoon niet omdat wij daar naar vroegen, maar het is Zijn eeuwige bewogenheid, elke stap elke ademhaling hebben we aan Hem te danken. Hebben we behoefte om voor Hem te leven?
Wij bidden u dan laat u met God verzoenen!
Zie hoe groot Zijn liefde is, leg het toch niet naast u neer.
Hoeveel preken hebt u al gehoord?
Misschien een kerkbank versleten.
Maar Hij is barmhartig en rechtvaardig, je kunt niet alleen voor God verschijnen, zonder Middelaar.
Maar God zond Zijn Zoon!!
Hij die geen zonde gekend heeft, heeft Hij tot zonde gemaakt.
De zonde op Hem gelegd, de toorn van God gedragen.
Hij is verbrijzeld, om onze overtredingen verwondt. (Jesaja).
Hij valt neer in de hof van Gethsemané zweetdroppels worden bloed, aan het kruis roept Hij het uit, Mijn God, Mijn God waarom hebt U mij verlaten.
Zo zwaar zijn onze zonden voor Hem. Verbroken verbrijzeld, gebukt gaat Hij onder mijn zonden, wat heb ik Hem aangedaan….
Wij hebben ontvangen genade voor genade, wat ontvangen we veel, tel uw zegeningen tel ze één voor één!
Kunt u nu nog buiten God?
Door die liefde geeft God het eeuwig leven.
Door die liefde is Hij opgewekt voor onze rechtvaardiging.
Er is betaald voor onze zonde, de schuld heeft Hij achter zich gelaten in het graf, God komt er niet meer op terug.
Christus is met een verheerlijkt lichaam opgewekt, om de eer van God, om Hem groot te maken.
Laat je dan overspoelen door die liefde van God, daar ben je niet te slecht voor. Dan gaan wij God lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Dan komt het begin weer terug, dat de weg van boven naar beneden loopt en niet andersom.
Wij wensen u gezegende Paasdagen toe, uit Naam van Hem die is en was en komen zal.
Dan mag het klinken in uw hart, U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.
Hem zij alle roem, eer en heerlijkheid tot in eeuwigheid.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.