Website laatste keer bijgewerkt op 21-12-2019

Overdenking  Jesaja 33 : 13 t/m 27 en Lukas 2 : 25 t/m 32

Tekstgedeelte Jesaja 33 : 17

Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.

Adventsbelofte ook in 2019!

Wat de profeet zegt is een ontzettende bemoediging voor de mensen in die tijd. Uw ogen zullen de Koning zien in al zijn schoonheid.
Is dat ook voor ons nu in 2019? Jazeker!
Het zijn heerlijke woorden om blij mee te zijn en getroost te worden.
Wij kunnen blij zijn als we na lange tijd onze vrienden weer zien.
Het is sterker als er iets ergs is gebeurd en je ziet hem of haar dan terug.
Het is een gelukservaring.
Leg daar onze tekst eens naast, geldt daar dan hetzelfde voor?
Jesaja sprak deze profetie in het jaar dat het grote Assyrische rijk oprukt naar Juda. Ze komen ik het nauw en het is een tijd van benauwdheid.
Wie bevrijd hen uit deze situatie?
Hizkia was toen de koning en vreesde God.
De spotters maken er misbruik van, waar is uw God waar u op vertrouwde? Daar hou je de vijand toch niet mee tegen?
Hizkia probeert te onderhandelen al het goud en zilver wordt over gedragen de prijs is groot die hij betaald voor de vrijheid, maar dan blijkt de ontrouw van de belegeraars, ze blijven en willen de stad toch innemen.
De koning staat machteloos, nog even en dan valt de hoofdstad.
Hizkia scheurt zijn klederen en knielt neer in Gods huis.
Lijdt u ook om de kerk van Christus?
Verzwakt door kerkverlating, zoveel christenen in twijfel juist voor onze koning Jezus Christus, lijd u daaronder omwille van zijn eer?
Maar wat dan, wat moeten we daar aan doen?
Koning Hizkia kan het zelf niet oplossen, verschillende mensen willen de hulp van Egyptenaren inroepen maar die zitten daar niet op te wachten.
Ook wij kunnen het niet oplossen.
De enige uitkomst is je te wenden tot de Heere, je vertrouwen op Hem stellen, Ik zal opstaan en de vijand verjagen, hier spreekt de Heere Hij is aan het woord. Ik zal komen en de vijand verslaan.
De woorden van Jesaja spreken zich uit over een lange tijd hij profeteert over de muren van Jeruzalem heen over de landsgrenzen van Juda heen.
Het gaat heel de wereld aan.
Wij kunnen niet staan blijven voor de vuurgloed (vs 14) daar is bekering voor nodig, voor hen heeft de profeet een rijke belofte, die zullen wonen op de hoogten; bergvestegingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd. (vs16)
Welke dreiging u ook overkomt, Hij trekt u er bovenuit, dat is zijn belofte. De mensen staan machteloos maar God zal het omdraaien, en zullen blij zijn als ze de Koning zien.
De belofte is, straks zullen jullie Hem zien in al zijn waardigheid en heiligheid, Hij zal stralen!
Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Zij zullen een wijd uitgestrekt land zien. (vs17)
Geen bedreiging meer, maar de schoonheid van de Heere die stijgt boven Hizkia uit, dat is de belofte van de profeet.
Jesaja kijkt verder dan nu.
Zijn naam is Wonderlijk, Raadgever en Vredevorst.
Hoe indrukwekkend zal dat zijn. Dat geeft je moed daar kun je blij van worden. Voor het volk was het een belofte een naar uitzien.
Dat is de boodschap voor ieder die de Heere zoekt.
Als je nu met grote zorgen loopt denk dan daaraan, je zult Christus zien als Koning, Hij regeert, Hij verlost, Hij maakt alles nieuw.
Soms kunnen we er niet overheen kijken.
Maar hoor!!
Hier klinkt de tekst, uw ogen zullen de koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Simeon kreeg ook die belofte en was verwachtende de trooster van Israël. Simeon zag en nam het in zijn armen en zei; Nu laat U, Heere Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord want mijn ogen hebben uw Zaligheid gezien.
Hij wist dit is Jezus de belofte waar de profeet Jesaja over sprak.
Christus werd geboren in armoede.
Waar was zijn Goddelijk glans?
Daar heb je ogen van geloof voor nodig.
Je ziet Zijn zondaarsliefde.
Kijk naar het kruis daar bad Hij tot Zijn vader; vergeef het hun zij weten niet wat zij doen.
Zijn glans op het kruishout van Golgotha. Voor ons zondige mensen.
Wij verwachten Hem die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van Zijn Vader.
Johannes kreeg een vergezicht in het boek Openbaring, hij mocht Hem al zien. Jezus wat is Hij mooi!
De menselijke ziel heeft een dorst om mooie dingen te zien.
Zie hier de Heere Jezus Christus, zoek het bij de schepper van alle dingen. Alleen Hij kan ons hart vervullen Zijn oog kan ons verzadigen een geweldige belofte voor elk die Hem zoekt.
Dat is genieten voor de ziel, om Jezus te zien.
Voelt u daar iets van, om Jezus te zien?
Beleeft u daar iets van?
Vraag ernaar en sluit je ogen voor de kwade dingen en kijk er niet naar.
Wat willen uw ogen zien?
De zonden en de wereld, of Christus?
De meeste zonden zijn verkeerd kijkgedrag en belemmerd het zicht op koning Jezus.
Wat voor beeld wil je op je ziel hebben?
De kijk op de wereld, of de kijk op Christus?
Overdenk wie Christus voor je is en richt je ogen op Hem dan heb je die andere beelden niet nodig.
Hij geeft een zaligheid die alles overtreft, eens komt het volle zicht op Hem, kijk dan naar die Koning een Koning van alle volken dan zal er geen ziekte meer zijn Hij zal schitteren.
Zijn schoonheid zal zo groot zijn daar krijg je nooit genoeg van.

Psalm 47 : 1 en 3

Juicht, o volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te za’m verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne Majesteit
Maakt haar heerlijkheid,
Over ‘t rond der aard’,
Wijd en zijd vermaard.

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
‘t Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv’ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard’,
Is die hulde waard.